Algemene Verkoopsvoorwaarden

Digistreet is een softwareproduct dat bedrijven helpt met digitale marketing in de cloud.

Dit is een overeenkomst tussen u en de entiteit die u representeert (hierna "u" of " uw") en Digistreet cvba, (hierna "Digistreet") met betrekking tot het gebruik van uw online Digistreet account en andere Digistreet diensten (hierna "de diensten")

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden die, al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met Digistreet cvba (al dan niet onder de uitbatingsnaam Digistreet, hierna ook zo genoemd). Deze voorwaarden kennen steeds gelding, tenzij dit schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

U moet minstens 18 jaar en handelingsbekwaam zijn om deze bindende overeenkomst aan te gaan alvorens de algemene voorwaarden te aanvaarden. Als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, kan u geen gebruik maken van onze diensten. Door het gebruiken van de Digistreet websites (digistreet.be, digistreet.io, vlaanderen-online.be, vlaanderen-online.eu, vlaanderenonline.be of vlaanderenonline.eu) of andere Digistreet diensten geeft u aan de volgende algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben.

Beschrijving van de diensten

Wij voorzien een reeks diensten voor digitale marketing, met onder andere een website, cloudoplossingen, contactenbeheer, een API, analytics, advertentiebeheer, sociale mediabeheer, e-mailcampagnebeheer en een beheersmodule voor uw bedrijfsgegevens. U mag deze diensten benutten voor persoonlijk of bedrijfsgebruik in de organisatie die u vertegenwoordigt.

Aanpassingen aan de Algemene voorwaarden

Wij kunnen op elk moment aanpassingen maken aan de algemene voorwaarden. Wanneer we dit doen, zal u verwittigd worden van elke aanpassing via e-mail of door publicatie op de Digistreet website. U mag uw toegang tot de diensten opzeggen indien de veranderingen in de algemene voorwaarden uw rechten substantieel aantasten. Uw gebruik van de diensten na de aanpassing aan de algemene voorwaarden na verwittiging volstaat als bewijs van uw aanvaarding van de aangepaste algemene voorwaarden.

Gebruikersverplichtingen bij registratie

U moet zich registreren voor een gebruikersaccount door alle benodigde informatie te voorzien alvorens toegang te krijgen tot de diensten. U moet uw volledige naam, een geldig e-mailadres en elke andere gevraagde informatie ingeven om toegang te krijgen tot een Digistreet gebruikersaccount. Als u een organisatie vertegenwoordigt en u wenst de diensten te gebruiken voor zakelijk gebruik, raden wij u aan om uw bedrijfscontactinformatie in te geven wanneer u zich registreert. U houdt zich eraan om uw gegevens up-to-date en accuraat te houden. Indien u gegevens voorziet die vals, inaccuraat, verouderd of incompleet zijn, of Digistreet heeft substantiële redenen om te vermoeden dat uw gegevens vals, inaccuraat, incompleet of verouderd zijn, kan Digistreet uw gebruikersaccount deactiveren en u de toekomstige toegang tot de diensten weigeren.

Voorwaarden van het gebruikersaccount

U moet 18 jaar of ouder zijn om de diensten te gebruiken. U moet uw volledige naam, een geldig (bedrijfs)e-mailadres en elke andere gevraagde informatie ingeven om toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount. U moet een mens zijn. 'Bots' of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan om gebruik te maken van de diensten. Een login mag slechts gebruikt worden door één persoon. Eén enkele login mag niet gedeeld worden door meerdere personen. Een Digistreet account kan wel meerdere logins bevatten. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. Digistreet kan niet en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting. U bent verantwoordelijk voor alle ingegeven informatie en activiteit die gebeurt in uw account, zelfs wanneer deze informatie ingegeven werd door anderen die toegang hebben tot uw account (geautoriseerd of niet). U mag de diensten niet overdragen of op een andere manier beschikbaar maken tot een derde. U mag de diensten niet gebruiken voor een illegaal of onwettig doel. U mag in geen geval de wetten in uw jurisdictie overtreden tijdens het gebruiken van de diensten.

Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die u (of anderen die toegang hebben tot uw account) verstrekt aan Digistreet door gebruik te maken van de diensten, is onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden . Uw keuze om de diensten te gebruiken wijst aan op uw aanvaarding van de algemene voorwaarden. U bent verantwoordelijk om uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere gevoelige informatie confidentieel te houden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich voordoen in uw gebruikersaccount en gaat akkoord ons onmiddellijk elk ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersaccount te melden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw gebruikersaccount.

Rechtsgeldigheid van offertes

Een offerte of prijsopgave is een schriftelijk document, is vrijblijvend en dient slechts als richtlijn. Zij krijgt pas rechtsgeldigheid bij ondertekening door de klant. Promotioneel drukwerk (zoals brochures, flyers, visitekaarten) en promotie via online kanalen (sociale media, website) kunnen nooit als offerte beschouwd worden. Overeenkomsten krijgen rechtsgeldigheid bij ondertekening ervan. Alle rechten en verplichtingen worden geregeld in de desbetreffende overeenkomst of module. Deze voorwaarden zijn cumulatief van toepassing (dit impliceert dat indien iets niet uitdrukkelijk geregeld staat in de overeenkomst, de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn).

Technische vereisten

Om Digistreet te gebruiken heeft u een moderne webbrowser nodig, zoals Mozilla Firefox of Google Chrome. Indien u een oudere browser gebruikt, is het mogelijk dat u niet alle functies binnen Digistreet kan gebruiken.

Oplevering

De producten of diensten nemen de vorm aan van 'Software as a Service'. Een simpele kennisgeving door Digistreet van locatie en toegangscodes tot de Digistreet-programmatuur zal beschouwd worden als oplevering van de desbetreffende dienst. Bij ingebruikname van het portaal, zal Digistreet de dienst als aanvaard beschouwen.

Betaling

Betalingen kunnen gemaakt worden via kredietkaart met behulp van Stripe als betalingsverwerker. Voor Belgische gebruikers kan Sofort als alternatief gebruikt worden.

  • Stripe 3180 18th St, San Francisco, CA 94110
  • SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland

Indien u geen online betaling kan maken, kan u een betaling via bankoverschrijving aanvragen. Een dergelijke aanvraag kan door Digistreet geweigerd worden om gelijk welke reden. Er zijn geen terugvorderingen voor partiële termijnen van dienstverlening. De webapplicatie van Digistreet is een maandabonnement welke jaarlijks gefactureerd zal worden. Uw abonnement zal automatisch hernieuwd worden op de dag dat uw abonnement vervalt, tenzij u ons tijdig schriftelijk meedeelt dat u uw abonnement niet wenst te verlengen. Als u de betaling op een andere manier wilt doorvoeren, of u wilt de automatische hernieuwing stoppen, kan u ons contacteren per brief of per mail. U moet ons dit communiceren ten laatste op de werkdag voordat uw abonnement verlengd zou worden. De factuur zal verzonden worden naar het adres dat u opgaf bij de vorige betaling. In geval van beëindiging van het abonnement zal u geen vergoeding terugbetaald worden. Digistreet behoudt het recht om het abonnementsbedrag te veranderen voor elke module. Digistreet zal u echter niet meer in rekening brengen dan het bedrag beschreven in uw vorig abonnement tot de hernieuwing van uw abonnement. Onze facturen dienen te worden betaald binnen een termijn van 14 kalenderdagen. Facturen die niet op (of voor) de vervaldag worden vereffend, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, en dit met een minimum van 50 euro (onverminderd de verschuldigde verwijlintresten welke worden gerekend tegen de wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze intresten lopen tevens zonder voorafgaande aanmaning). In geval van een terugbetaling zal dezelfde betalingsmethode gebruikt worden die u benuttigde om u te registreren tot de diensten.

Klachten

Klachten dienen schriftelijk of per mail te worden verzonden, binnen de 14 dagen na verzendingsdatum van de factuur. Zoniet, wordt de factuur onherroepelijk. Zichtbare gebreken, zoals fouten of onvolkomenheden op de website, e-mailcampagne of ander digitaal product, dienen binnen de 14 dagen na (digitale) oplevering te worden gemeld aan Digistreet. Verborgen gebreken (zoals fouten in de back-end van de website of programmatuur, database- of programmeerfouten) dienen de 30 dagen na oplevering gemeld te worden.

Digistreet communicatie

De diensten bevatten communicatie van Digistreet, zoals dienst gerelateerde aankondigingen, administratieve e-mails en nieuwsbrieven. U begrijpt dat deze communicatie deel is van het gebruik van de diensten. Wij geven u de optie om u uit te schrijven van de nieuwsbrieven. Als u kiest voor deze optie kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor onaangekondigde veranderingen aan de diensten. U kan zich echter niet uitschrijven voor administratieve berichten en dienst gerelateerde aankondigingen.

Spamming en illegale activiteiten

U gaat akkoord de diensten niet te gebruiken voor illegale doeleinden of voor de overdacht van materiaal dat illegaal, lasterlijk, inbreuk maakt op iemands privacy, beledigend, bedreigend of schadelijk is, religieuze gevoelens beledigt, racisme bevordert, virussen bevat of het gene dat inbreuk maakt op intellectuele rechten van een ander. U gaat er mee akkoord de diensten niet te gebruiken voor de overdacht van 'junk mail', 'spam', 'chain letters', 'phishing' of andere ongewenste massadistributie van e-mail. We behouden het recht om u de toegang tot uw account te ontzeggen wanneer we substantiële vermoedens hebben dat u de dienst gebruikt voor ongeautoriseerd gebruik, beschreven hierboven.

Inactieve gebruikersaccounts

We behouden het recht om niet-betalende accounts te beëindigen, die inactief bleven voor een continue periode van 30 dagen. In het geval van een dergelijke beëindiging zal alle data verbonden aan dit gebruikersaccount verwijderd worden. Wij geven geen waarschuwing in het geval van een dergelijke beëindiging en we houden geen back-ups van deze data. In het geval van een account met meer dan één gebruiker, als ten minste één gebruiker actief is, zal het account niet als inactief beschouwd worden.

Schorsing en beëindigen van gebruikersaccount

We kunnen uw gebruikersaccount tijdelijk deactiveren om u de toegang tot een deel of de volledige dienst te ontzeggen in het geval van vermoedelijke illegale activiteit, of in geval van verzoek door rechtshandhaving of de overheid. Bezwaren tegen een schorsing of beëindiging van een gebruikersaccount kunnen verzonden worden naar info@digistreet.be binnen de dertig dagen na verwittiging van de schorsing. Na dertig dagen mogen wij een geschorst account verwijderen. Wij zullen ook uw account verwijderen en alle gerelateerde data verwijderen indien u dat ons verzoekt. Daarnaast behouden we ook het recht uw account te beëindigen wanneer wij redelijke vermoedens hebben dat u de algemene voorwaarden geschonden heeft. Beëindiging van uw gebruikersaccount bevat de ontzegging van de toegang tot alle diensten, het verwijderen van alle informatie over uw gebruikersaccount zoals uw e-mailadres en wachtwoord en het verwijderen van alle data in uw gebruikersaccount.

Afwijzing van garanties

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van de diensten op eigen risico is. De diensten en website worden geleverd zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. Digistreet geeft geen garanties met betrekking tot deze dienst of de informatie en materialen die door deze dienst verstrekt worden. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande paragraaf, garandeert Digistreet niet dat: De diensten en de website voortdurend beschikbaar; virusvrij, niet tijdig of niet volledig veilig zullen zijn; De door de dienst verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is. Het gebruik van het gedownloade materiaal via het gebruik van de diensten en de website geschiedt op eigen risico en u zal zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan uw computersysteem of mobiel apparaat.

Beperking van aansprakelijkheid

Digistreet zal niet aansprakelijk zijn met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met de diensten voor enige indirecte, speciale of gevolgschade, of voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomen, de winst of verwacht spaargeld , verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of andere schade die voortvloeit uit of veroorzaakt door uw gebruik van de dienst of uw onvermogen om de dienst te gebruiken. Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing, zelfs als Digistreet uitdrukkelijk is ingelicht over het potentiële verlies. Het bedrag waar Digistreet aansprakelijk voor is kan nooit groter zijn dan het bedrag dat gefactureerd werd. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd om genoemde geschil te onderzoeken. Het is mogelijk dat Digistreet zal worden gevraagd om de identiteit of bestanden van de klant bekend te maken op aanvraag. Indien het verzoek rechtsgeldig is en past binnen een juridisch onderzoek, kan Digistreet de informatie verstrekken aan het verzoekende orgaan. Elke juridische kost, schade, advocaatkosten en andere kosten worden gedragen door de klant.

Overmacht

Bij overmacht (dit zijn omstandigheden buiten de wil van Digistreet) is Digistreet vrijgesteld van alle verplichtingen (en eventuele daaruit volgende aansprakelijkheid). Het volgende wordt onder meer als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Digistreet, bij één van zijn leveranciers of één van zijn medewerkers.

Nietigheid

Nietigheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden, tast niet het geldige deel van deze voorwaarden aan. Beide partijen zullen de nietige bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en), die zoveel mogelijk zal (zullen) aansluiten met de bedoelingen die aan de nietige bepaling(en) ten grondslag liggen.

Digistreet handelsmerk

Digistreet en het Digistreet logo zijn handelsmerken van Digistreet cvba. U gaat er mee akkoord deze niet te gebruiken op geen enkele manier zonder toestemming van Digistreet. U gaat ermee akkoord dat Digistreet en Vlaanderen Online een geregistreerd merk is en dat enkel Digistreet eigenaar is van het logo, ook wanneer Digistreet u de mogelijkheid laat om het logo en naam te gebruiken op commerciële communicatie.

Toepasselijke wetgeving en rechtsmacht

Elke betwisting met betrekking tot de geldigheid, de uitlegging of toepassing van onderhavige algemene voorwaarden, met betrekking tot de dienstverlening en producten van Digistreet of met betrekking tot de facturatie zal worden beslecht door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, welke exclusief bevoegd zijn. Enkel en alleen het Belgisch recht is van toepassing.

Einde van de Algemene voorwaarden

Als u vragen of opmerkingen heeft rond deze overeenkomst, contacteer ons op info@digistreet.be.

Bedrijfsinformatie

BE0640.782.98
DIGISTREET CVBA
Kruisstraat 3 bus 2, 3390 Tielt-Winge, België
Via telefoon: +32 16 36 50 51
Via email: info@digistreet.be

 

Privacy Policy

Digistreet stelt alles in het werk om de privacy van zijn klanten te beschermen.

Digistreet streeft ernaar om correcte en actuele informatie te presenteren op de website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. Digistreet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden op de website, noch voor de gevolgen voortvloeiend uit deze onjuistheden. Als u op deze website onduidelijkheden of onjuiste informatie terugvindt, moedigen wij u aan een e-mail te sturen naar info@digistreet.be.

Privacyverklaring

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met deze privacy voorwaarden en gaat u akkoord met de wijze waarop informatie kan worden verzameld en gebruikt door Digistreet.

Verzameling van informatie

Wanneer u zich registreert moeten wij bepaalde persoonlijke informatie verkrijgen om de werking van uw account te garanderen. Deze gegevens worden bijgehouden in een database. De gegevens worden door Digistreet beheerd en worden onder geen beding doorgegeven aan derden. De database bevat de volgende gegevens: naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mail en telefoonnummer. Wij kunnen beroep doen op deze gegevens om u te contacteren. Wanneer u zelf contact met ons opneemt kunnen wij bepaalde opmerkingen met betrekking tot dit contact verwerken in uw contactbestand. Dit laat ons toe om een meer efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden.

Betalingsverwerking

Uw persoonlijke informatie kan gedeeld worden met een betalingsverwerker zoals Stripe, Sofort, Paypal of Atos Worldline om op die manier kredietkaart transacties op een veilige manier te verwerken.

Google Analytics & Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Google Analytics wordt ook gebruikt binnen de Digistreet applicatie zelf.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Digistreet of rechthoudende derden.